Våra tjänster

Ledarskap
med endast ledande METODER

Ledning, styrning, strategiutförande, strategi för genomförande...
Oavsett vad du kallar det, vågar vi lova att det finns ett glapp mellan din strategi (vad du säger att du ska göra) och vad ni faktiskt gör.

Vår uppgift är att täppa till det glappet genom att hjälpa våra kunder att både vilja och kunna genomföra förändringsarbete och målstyrning för att förverkliga sin strategi på ett framgångsrikt sätt.

VAD KÄNNETECKNAR EN FUNGERANDE STRATEGI?

För att kunna skapa värde måste en strategi vara både meningsfull och möjlig att tillämpa i praktiken. Den måste också vara tydligt förankrad i organisationens uppdrag och värderingar, för att förena medarbetarna i viljan att arbeta mot ett gemensamt mål. Samtidigt måste strategin vara realistisk utifrån verkliga förhållanden, och brytas ner till tydliga och konkreta delar. Annars är det ingen strategi utan en vision med vackra ord, som oftast stannar i en pärm.

HUR HJÄLPER VI DIG MED DEN?

Vår filosofi bygger på arvet från Robert Kaplan och David Norton, som skapade det balanserade styrkortet, koncepten strategikarta, ABC kalkylering och Execution Premium. Men metoder i all ära – de fungerar bara om man vet hur de ska implementeras och bli enkla att tillämpa i vardagen. Ju mer komplex organisationen eller uppdraget är, desto viktigare är det att göra ramverket enkelt att följa.

VI HAR KUNSKAPEN OCH ERFARENHETEN

Alla våra konsulter har mångårig erfarenhet av att genomföra strategier. En viktig skillnad mellan oss och många andra konsulter är att vi främst använder din organisations egna resurser och arbetar tillsammans med dig, istället för att skicka in en stor grupp konsulter som gör arbetet ”utanpå” din organisation. Genom coachning för vi över vår kunskap till er, samtidigt som vi undersöker vilka problem och utmaningar ni har när det gäller att genomföra er strategi. Resultatet blir att ni är involverade i att utveckla åtgärder och processer så att ni får kompetensen att själva hantera er planerings- och uppföljningsprocess framöver, hållbart och långsiktigt. Ni når era mål snabbare och dessutom mer resurseffektivt än tillsammans med många andra konsultfirmor.

DET HÄR ÄR DET ENDA VI GÖR

Vi är duktiga på målstyrning och strategiinförande, eftersom det är det enda vi gör. Och vi har valt att nischa oss inom strategi och målstyrning eftersom detta är avgörande för organisationers framgång, samtidigt som den strategiska styrningen är eftersatt i många organisationer. Det beror inte på omedvetenhet om frågornas betydelse, utan ofta på att man inte själv har de verktyg som behövs, eller inte har fått rätt hjälp att skapa processer som är konkreta och tydliga.De som metodiskt och ständigt går tillbaka till frågan ”gör vi vad vi sa att vi skulle?” är få, trots att forskning visar att de företag som gör det är betydligt mer framgångsrika än sina konkurrenter.

Vår uppgift är att täppa till det glappet genom att hjälpa våra kunder att både vilja och kunna genomföra förändringsarbete och målstyrning för att förverkliga sin strategi på ett framgångsrikt sätt.

VAD KÄNNETECKNAR EN FUNGERANDE STRATEGI?

För att kunna skapa värde måste en strategi vara både meningsfull och möjlig att tillämpa i praktiken. Den måste också vara tydligt förankrad i organisationens uppdrag och värderingar, för att förena medarbetarna i viljan att arbeta mot ett gemensamt mål. Samtidigt måste strategin vara realistisk utifrån verkliga förhållanden, och brytas ner till tydliga och konkreta delar. Annars är det ingen strategi utan en vision med vackra ord, som oftast stannar i en pärm.

HUR HJÄLPER VI DIG MED DEN?

Vår filosofi bygger på arvet från Robert Kaplan och David Norton, som skapade det balanserade styrkortet, koncepten strategikarta, ABC kalkylering och Execution Premium. Men metoder i all ära – de fungerar bara om man vet hur de ska implementeras och bli enkla att tillämpa i vardagen. Ju mer komplex organisationen eller uppdraget är, desto viktigare är det att göra ramverket enkelt att följa.

VI HAR KUNSKAPEN OCH ERFARENHETEN

Alla våra konsulter har mångårig erfarenhet av att genomföra strategier. En viktig skillnad mellan oss och många andra konsulter är att vi främst använder din organisations egna resurser och arbetar tillsammans med dig, istället för att skicka in en stor grupp konsulter som gör arbetet ”utanpå” din organisation. Genom coachning för vi över vår kunskap till er, samtidigt som vi undersöker vilka problem och utmaningar ni har när det gäller att genomföra er strategi. Resultatet blir att ni är involverade i att utveckla åtgärder och processer så att ni får kompetensen att själva hantera er planerings- och uppföljningsprocess framöver, hållbart och långsiktigt. Ni når era mål snabbare och dessutom mer resurseffektivt än tillsammans med många andra konsultfirmor.

DET HÄR ÄR DET ENDA VI GÖR

Vi är duktiga på målstyrning och strategiinförande, eftersom det är det enda vi gör. Och vi har valt att nischa oss inom strategi och målstyrning eftersom detta är avgörande för organisationers framgång, samtidigt som den strategiska styrningen är eftersatt i många organisationer. Det beror inte på omedvetenhet om frågornas betydelse, utan ofta på att man inte själv har de verktyg som behövs, eller inte har fått rätt hjälp att skapa processer som är konkreta och tydliga.De som metodiskt och ständigt går tillbaka till frågan ”gör vi vad vi sa att vi skulle?” är få, trots att forskning visar att de företag som gör det är betydligt mer framgångsrika än sina konkurrenter.

blue ocean

ETT NYTT SÄTT ATT (INTE) KONKURRERA

Begreppet ”blue ocean” eller blå ocean handlar enkelt uttryckt om att hitta nya och egna marknadsutrymmen. Istället för att tävla med konkurrenterna på samma marknader och med samma saker, i en ocean röd av blod, gäller det att hitta nya och oupptäckta marknadsutrymmen som är mogna att ta i anspråk.

På så sätt skapar du en helt egen arena och marknad – en egen, blå ocean, där du slipper både tävling och konkurrenter. Detta är ett viktigt verktyg i steg 1, när man utvecklar de strategiska målen.

Blue Ocean Strategy & Shift

ETT NYTT SÄTT ATT (INTE) KONKURRERA

Begreppet ”blue ocean” eller blå ocean handlar enkelt uttryckt om att hitta nya och egna marknadsutrymmen. Istället för att tävla med konkurrenterna på samma marknader och med samma saker, i en ocean röd av blod, gäller det att hitta nya och oupptäckta marknadsutrymmen som är mogna att ta i anspråk.


På så sätt skapar du en helt egen arena och marknad – en egen, blå ocean, där du slipper både tävling och konkurrenter. Detta är ett viktigt verktyg i steg 1, när man utvecklar de strategiska målen.

läs mer om blue ocean Strategy & SHIFT

STEGEN I VÅR PROCESS

Vi på Stratecute har ett eget sätt att arbeta. Vi skickar inte in en bunt konsulter som jobbar ”vid sidan av” organisationen och efter projektet presenterar sina slutsatser i en powerpoint. Hos oss får du en senior konsult (vid behov flera) som jobbar nära tillsammans med dina egna resurser, där vi coachar styrelse, ledningsgrupper, CEO, CFO, koncerncontroller, projektkontor, affärsområdesansvariga, HR och internrevisorer för att ni själva ska kunna ta arbetet vidare.

Fördelarna med vår modell

Förutom att vårt arbetssätt är extremt kostnadseffektivt är en hörnsten i vår modell att föra över och plantera vår kunskap hos er. På så sätt behåller ni ägarskapet av de strategiska frågorna och lär er att själva använda metoder och modeller för att förvalta och förändra era processer. Våra uppdragsgivare finns inom privat, ideell och offentlig sektor, där vi märker att allt fler uppskattar vårt sätt att bygga upp deras egen förmåga inom strategigenomförande och målstyrning.

UTVECKLA DE
STRATEGISKA MÅLEN

Vi hjälper er att utveckla en övertygande, meningsfull och tillämpbar strategi för de kommande åren, och ser till att den har förutsättningar att få förankring och brett stöd internt.

UTVÄRDERA
OCH ANPASSA

I det sista steget utvärderar vi orsakssamband och antaganden om strategin, för att se om den behöver anpassas och justeras.

FÖLJA UPP OCH LÄRA MER

Vi vet hur man skapar förutsättningar för en enkel uppföljningsprocess som gör att organisationen kan ha koll på styrningen och utveckla lärandet för att själv kunna äga, förvalta och förändra sina processer.


PLANERA VERKSAMHETEN

Den operativa verksamheten planeras utifrån strategin och de åtgärder och förändringar som angetts i tidigare steg.

FÖRANKRA STRATEGIN
I HELA ORGANISATIONEN

Steg tre är att säkerställa att hela organisationen är införstådd med strategin, bidrar till den i sina prioriteringar och arbetar gemensamt för att nå målen.


ÖVERSÄTTA STRATEGIN
TILL KONKRETA ÅTGÄRDER

Den långsiktiga strategin översätts till ett antal tydliga prioriteringar som beskriver de interna förändringar organisationen ska göra för att uppfylla egna interna mål för att uppnå kunders eller intressenters krav.

UTVECKLA DE STRATEGISKA MÅLEN

Vi hjälper er att utveckla en övertygande, meningsfull och tillämpbar strategi för de kommande åren, och ser till att den har förutsättningar att få förankring och brett stöd internt.

ÖVERSÄTTA STRATEGIN TILL KONKRETA ÅTGÄRDER

Den långsiktiga strategin översätts till ett antal tydliga prioriteringar som beskriver de interna förändringar organisationen ska göra för att uppfylla egna interna mål för att uppnå kunders eller intressenters krav.

FÖRANKRA STRATEGIN I HELA ORGANISATIONEN

Steg tre är att säkerställa att hela organisationen är införstådd med strategin, bidrar till den i sina prioriteringar och arbetar gemensamt för att nå målen.

PLANERA VERKSAMHETEN

Den operativa verksamheten planeras utifrån strategin och de åtgärder och förändringar som angetts i tidigare steg.

FÖLJA UPP OCH LÄRA MER

Vi vet hur man skapar förutsättningar för en enkel uppföljningsprocess som gör att organisationen kan ha koll på styrningen och utveckla lärandet för att själv kunna äga, förvalta och förändra sina processer.

UTVÄRDERA OCH ANPASSA

I det sista steget utvärderar vi orsakssamband och antaganden om strategin, för att se om den behöver anpassas och justeras.

STRATEGISK KARTA

En strategisk karta är en visuell bild som enkelt visar orsakssamband mellan de olika delarna i organisationens strategi. Med kartan får man en enhetlig och konkret översikt över organisationens vägval för att nå de strategiska målen och vilka processer, system och förändringar som krävs för att lyckas med strategin. Kartan är den viktigaste komponenten för att underlätta arbetet med att sätta och arbeta med målstyrning. Den skapas ofta på flera nivåer i en organisation och kan även användas för att skapa förståelse och engagemang för strategin hos alla medarbetare.

EXECUTION PREMIUM

är en metod som hjälper till att skapa en enhetlig och fungerande process från strategiformulering och planering till operativt utförande, uppföljning och eventuell justering av strategin. Modellen består av sex tydliga steg och ger en konkret vägledning som visar om organisationen och medarbetarna verkligen gör det som man bestämt sig för att göra. Några fördelar med modellen är att den har en tydlig terminologi och praxis som gör det enkelt att hålla ”kursen” stadig på lång sikt.

BALANSERAT STYRKORT

Historiskt sett har de flesta företag styrt sin verksamhet utifrån i huvudsak ekonomiska nyckeltal. Men även om de är viktiga visar de bara vad som redan har hänt, inte vart organisationen är på väg. För att både välja rätt väg och följa den framåt krävs därför en mer balanserad styrning som tar fasta på fler aspekter än ekonomiska nyckeltal. Riktiga balanserade styrkort hjälper till att identifiera vilken information som behövs för att vara säker på att de beslut man fattar stödjer strategin. Balanserat styrkort är alltså ett ledningssystem som kombinerar flera perspektiv och kopplar ihop strategin med mål, mått/KPI och åtgärder. Över hälften av de som säger sig använda BSC-metoderna använder dem dock på fel sätt och får varken de resultat de vill ha eller en ändamålsenlig uppföljningsprocess.

UTVÄRDERING AV PLANERING OCH UPPFÖLJNING

När vi utvärderar en kunds strategiprocess får vi tillsammans svar på frågor som: Hur väl fungerar processen i de olika delarna? Vad bör vi fokusera på att utveckla först för att få ut störst effekt? Vad kan vi göra senare? Svaren ger ett viktigt underlag för att kunna förbättra planering och uppföljning.

STRATEGISK KARTA

En strategisk karta är en visuell bild som enkelt visar orsakssamband mellan de olika delarna i organisationens strategi. Med kartan får man en enhetlig och konkret översikt över organisationens vägval för att nå de strategiska målen och vilka processer, system och förändringar som krävs för att lyckas med strategin. Kartan är den viktigaste komponenten för att underlätta arbetet med att sätta och arbeta med målstyrning. Den skapas ofta på flera nivåer i en organisation och kan även användas för att skapa förståelse och engagemang för strategin hos alla medarbetare.

EXECUTION PREMIUM

är en metod som hjälper till att skapa en enhetlig och fungerande process från strategiformulering och planering till operativt utförande, uppföljning och eventuell justering av strategin. Modellen består av sex tydliga steg och ger en konkret vägledning som visar om organisationen och medarbetarna verkligen gör det som man bestämt sig för att göra. Några fördelar med modellen är att den har en tydlig terminologi och praxis som gör det enkelt att hålla ”kursen” stadig på lång sikt.

BALANSERAT STYRKORT

Historiskt sett har de flesta företag styrt sin verksamhet utifrån i huvudsak ekonomiska nyckeltal. Men även om de är viktiga visar de bara vad som redan har hänt, inte vart organisationen är på väg. För att både välja rätt väg och följa den framåt krävs därför en mer balanserad styrning som tar fasta på fler aspekter än ekonomiska nyckeltal. Riktiga balanserade styrkort hjälper till att identifiera vilken information som behövs för att vara säker på att de beslut man fattar stödjer strategin. Balanserat styrkort är alltså ett ledningssystem som kombinerar flera perspektiv och kopplar ihop strategin med mål, mått/KPI och åtgärder. Över hälften av de som säger sig använda BSC-metoderna använder dem dock på fel sätt och får varken de resultat de vill ha eller en ändamålsenlig uppföljningsprocess.

UTVÄRDERING AV PLANERING OCH UPPFÖLJNING

När vi utvärderar en kunds strategiprocess får vi tillsammans svar på frågor som: Hur väl fungerar processen i de olika delarna? Vad bör vi fokusera på att utveckla först för att få ut störst effekt? Vad kan vi göra senare? Svaren ger ett viktigt underlag för att kunna förbättra planering och uppföljning.

vi erbjuder nu en helt kostnadsfri strategisk analys

Vi erbjuder nu en helt kostnadsfri analys av er organisations nuvarande strategi. No Strings Attached. Klicka på knappen nedan så hör vi av oss och bokar en tid.

Få en helt kostnadsfri analys av er strategi

Få en kostnadsfri övergripande analys av era strategiska mål. I analysen hjälper vi er att identifiera risker, och ger förslag på förbättringsmöjligheter.

tack! vi har mottagit dina uppgifter och återkommer snarast.
Oj! det verkar som är något som inte stämmer med informationen som du angivigt. försök igen eller maila oss på analys@stratecute.se
Om oSS

Vi är Certifierade

Alla våra medarbetare har gedigen kunskap inom Kaplan & Nortons olika metoder och verktyg, som BSC (balanserade styrkort), Execution Premium, ABC Kalkylering, strategikartor och planerings- och uppföljningsprocess. Vi är alla även Kaplan-Norton-certifierade och har många års erfarenhet av att implementera koncepten både i svenska och internationella organisationer.